Các kênh thông tin Địa chất – Khoáng sản

Tổng hợp một số kênh thông tin Địa chất – Khoáng sản để các bạn tiện cập nhật thông tin.

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đây là Trang web chính thức của Bộ tài nguyên và Môi trường với các thông tin:

  • Giới thiệu ( Lãnh đạo Bộ, Chức năng – Nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức, Quá trình phát triển, Danh bạ các đơn vị, Liên hệ )
  • Cập nhật các tin tức – sự kiện về tài nguyên và môi trường ( Hội nhập kinh tế, tin chuyên ngành, địa phương, vv… )

Địa chỉ: Bộ Tài nguyên và Môi trường – Trang chủ (monre.gov.vn)

thông tin Địa chất - Khoáng sản
Bộ tài nguyên và môi trường

2. Tổng cục địa chất và khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về địa chất và khoáng sản trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Tổng cục địa chất và khoáng sản

3. Trung tâm lưu trữ thông tin địa chất

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất (Tháng 2/2018- nay), trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường – là một đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học:

            – Thông tin tư liệu địa chất, khoáng sản

            – Ứng dụng tin học trong địa chất, khoáng sản

– Xuất bản tài liệu địa chất, khoáng sản: Tạp chí, bản đồ, sách chuyên khảo

Địa chỉ: TRUNG TÂM THÔNG TIN, LƯU TRỮ VÀ TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT (idm.gov.vn)

4. Báo tài nguyên môi trường

Báo Tài nguyên và Môi trường – cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Báo Tài nguyên & Môi trường (baotainguyenmoitruong.vn)

5. Hội công nghệ khoan – khai thác Việt Nam

Tiền thân của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam là Hội Kỹ thuật Địa chất được thành lập vào ngày 02-02-1983 và là tổ chức trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật ngành Địa chất (Hội Địa chất Việt Nam). Ngày 20-01-2005 theo Quyết định của Bộ Nội vụ số 18/2005/QĐ-BNV cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất (trong đó có Hội Công nghệ Khoan-Khai thác) là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Ngày 26-8-2005, theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ của Hội Công nghệ Khoan -Khai thác Việt Nam.

Địa chỉ: Hội công nghệ khoan – khai thác Việt Nam (http://www.vadpt.com/)

6. Hội tuyển khoáng Việt Nam

“Hội Tuyển khoáng Việt Nam” là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tập hợp và phát huy trí tuệ, năng lực của những người họat động khoa học kỹ thuật trong ngành chế biến – sử dụng khoáng sản và có liên quan để góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

Địa chỉ: Hội tuyển khoáng Việt Nam (vampro.vn)

7. Viện khoa học địa chất và khoáng sản

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là viện nghiên cứu cơ bản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, địa chất biển, địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa chất y học, địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất, khoáng sản); đào tạo sau đại học về địa chất và khoáng sản.

Địa chỉ: Viện khoa học địa chất và khoáng sản (vigmr.vn)

8. Tạp chí tài nguyên môi trường

Tạp chí Tài nguyên Môi trường – cơ quan ngôn luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường điện tử (tainguyenvamoitruong.vn)

9. Thiết bị Khoáng sản

Kênh thông tin Thiết bị Khoáng sản sẽ tìm đọc tại các đầu báo, mạng xã hội, vv… các thông tin và update mới tại mục Tin tức cập nhật. Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu về máy móc, thiết bị khai thác và chế biến khoáng sản tại mục Tư vấn kỹ thuật.

Địa chỉ: Thiết bị Khoáng sản (thietbikhoangsan.com)

Xem thêm